YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE YATIRIM FIRSATLARI

 1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ OLARAK KAZANILMASI

Belirli özelliklere sahip yabancılara, vatandaşlığa alınmada aranan genel şartlara sahip olmasalar da Türk vatandaşlığına istisnai yollarla alınma imkânı tanınmaktadır. Türk vatandaşlığı talebinde bulunacak yabancıların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunu ile belirlenen sürelerde Türkiye’de kalması ve bakanlık tarafından belirlenen aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

 • En az 250.000 USD değerinde gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmama şerhiyle satın almak
 • En az 500.000 USD değerinde mevduatı 3 yıl boyunca çekmemek şartıyla bankaya yatırmak
 • En az 50 Türk vatandaşını yasal olarak istihdam etmek
 • En az 500.000 USD değerinde devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak
 • En az 500.000 USD değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 yıl boyunca tutmak şartıyla satın almak
 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek,

İstisnai vatandaşlık yolu ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek yabancılar:

 • Türkiye’de sanayi tesisi kuran veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili Bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulanlar.
 • Uluslararası ilişkilerin gerekliliği ve ülkemizin menfaati veya herhangi bir sebeple Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığını kazanmaları zaruri görülenler

Türk Vatandaşlığı başvurusu için gereken şartlar şunlardır:

 • Başvuru yapacak kişinin vatandaşı olduğu ülke kanunlarına göre ergin olması, vatansız ise Türk Medeni Kanununa göre 18 yaşında olması
 • Kişinin ayırt etme gücüne sahip olması
 • Başvurudan önce kesintisiz Türkiye’de en az 5 yıl yasal olarak yaşamak ( Turizm amaçlı alınan kısa dönem ikamet izinleri vatandaşlık başvurusunda dikkate alınmaz.)
 • Davranışları ile Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğini belli etmek ( Gayrimenkul satın almak, işyeri açıp Türk vatandaşı istihdam etmek vs.)
 • Toplum sağlığını tehdit eden tehlikeli bir hastalığının bulunmaması
 • İyi ahlak sahibi olması ve görgü kurallarına uyması
 • Yeteri miktarda Türkçe bilmek ve konuşmak
 • Milli güvenlik ve kamu düzenine karşı tehdit unsuru olmamak
 • Türkiye’de kalabilecek kadar yeterli gelire sahip olmak

 

 1. TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMA ESASLARI

6735 sayılı Kanun gereğince, Türkiye’de işyeri açacak yabancıların çalışmaya başlamadan önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni almaları zorunludur.

Yabancıların işyeri açarak kendi ad ve hesaplarına çalışmak istemeleri halinde, bahse konu işyerlerinin ilgili merciler nezdinde kuruluş işlemlerinin (işyerinin ticaret sicil veya esnaf odası sicil gazetesinde yayımlanması ve vergi numarası alınması gibi) tamamlanmasını müteakip çalışma izni almak üzere bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde talebi uygun bulunarak çalışma izni verilen yabancılar, bu izin belgeleriyle birlikte ilgili belediyelere başvuru yaparak işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edebilirler.

 1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCILAR

29/8/2003 tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” uyarınca bu kapsamdaki çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutularak daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir.

İlgili yönetmelik uyarınca 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şube “Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar” olarak kabul edilmektedir.

 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 398Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 189,7 Milyon Türk Lirası olması,
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 398Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 Milyon ABD Doları olması,
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 398Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
 • Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 63,0 Milyon Türk Lirası olması,
 • Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.
 • İrtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir yabancıya;Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Bakanlığımızca çalışma izni verilir.